Kursy

PKK - Profil Kandydata na Kierowcę

Od 19 stycznia 2013 roku osoby ubiegające się o prawo jazdy muszą uzyskać  PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK).

PKK - indywidualny numer nadawany osobie, która ubiega się o prawo jazdy, uzyskuje się w Wydziale Komunikacji zgodnym z miejscem zameldowania na podstawie następujących dokumentów:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, wystawione przez lekarza, który ma uprawnienia do badań kierowców,
 • aktualne, kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 (zdjęcie jak do dowodu osobistego) ,
 • jeżeli osoba jest niepełnoletnia, zgoda rodziców lub opiekunów na uczestniczenie w kursie prawa jazdy,
 • dokument tożsamości - dowód, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu.

KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B, A, A1, A2, AM

Kurs na prawo jazdy kat. B, A, A1, A2, AM to szkolenie podstawowe, które obejmuje szkolenie teoretyczne (w tym 4 godziny zajęć z pierwszej pomocy prowadzonych przez ratownika medycznego) oraz szkolenie praktyczne.

Część teoretyczna szkolenia przeprowadzana jest w formie wykładów i ćwiczeń z zakresu podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obowiązków i praw kierującego pojazdem.
Zajęcia prowadzone są w dniach wybranych przez uczestników kursu.
Część praktyczna szkolenia, czyli nauka jazdy przeprowadzana jest na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

 • uczestnictwo w 80% zajęć teoretycznych,
 • odbycie wszystkich wymaganych "jazd", które można rozpocząć po ukończeniu 80% szkolenia teoretycznego,
 • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy,
 • zdanie egzaminu wewnętrznego.

Kurs na prawo jazdy kat. B, A, A1, A2, AM można rozpocząć trzy miesiące przed wymaganym wiekiem.

 

Prawo jazdy kategorii B - wymagany wiek 18 lat - uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem w/w pojazdów wraz z przyczepą lekką,
 • zespołem w/w pojazdów wraz z inną przyczepą; o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg (osoba posiadająca prawo jazdy kategoriiB od co najmniej 3 lat),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM - motorowerem, czterokołowcem lekkim.

Ilość godzin szkolenia teoretycznego: 30 godz.
Ilość godzin szkolenia praktycznego: 30 godz.

 

Prawo jazdy kategorii AM - wymagany wiek 14 lat - uprawnia do kierowania:

 • motorowerem,
 • czterokołowcem,
 • czterokołowcem lekkim.

Ilość godzin szkolenia teoretycznego: 10 godz.
Ilość godzin szkolenia praktycznego: 10 godz.

 

Prawo jazdy kategorii A1 - wymagany wiek16 lat - uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Ilość godzin szkolenia teoretycznego: 30 godz.
Ilość godzin szkolenia praktycznego: 20 godz.

 

Prawo jazdy kategorii A2 - wymagany wiek 18 lat - uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Ilość godzin szkolenia teoretycznego: 30 godz.
Ilość godzin szkolenia praktycznego: 20 godz.

Prawo jazdy kategorii A - wymagany wiek 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2; 24 lata - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2 - uprawnia do kierowania:

 • motocyklem, czyli pojazdem zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Ilość godzin szkolenia teoretycznego: 30 godz.
Ilość godzin szkolenia praktycznego: 20 godz.

ZAPISY NA KURS I INFORMACJE O KURSACH
W GODZINACH OTWARCIA BIURA I POD NUMEREM TEL: 504 357 566

2 lipca, godz.16:00, II piętro, pokój nr19.

Zapisy na kurs
wg nowych zasad (PKK)!


Lesiuk Kategoria B

Lesiuk Kategoria B

Robert Lesiuk
Nauka Jazdy
Biała Podlaska
ul. Brzeska 16

(I piętro) obok Stylowej

Robert Lesiuk Nauka Jazdy Robert Lesiuk Nauka Jazdy Kategoria B Robert Lesiuk Nauka Jazdy Kategoria A
Odwiedzin: 120184
© 2013 Nauka Jazdy Robert Lesiuk